Lise Öğrencilerinin Umut Düzeylerinin Yordanması: Akademik Öz- Yeterlik ve Problem Çözmenin Rolü

Gökhan Atik, Zeynep Erkan Atik

ÖZ

Bu çalışmada, akademik öz-yeterlik, problem çözme, cinsiyet ve yaş değişkenlerinin lise öğrencilerinin sürekli ve durumluk umut düzeylerini ne derece yordadığı incelenmiştir. Araştırmanın katılımcıları 392 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcıların 230’u (%58.7) kız, 162’si (%41.3) erkektir. Katılımcılara sürekli umut, durumluk umut, akademik öz-yeterlik ve problem çözme değişkenlerine ilişkin ölçme araçları uygulanmıştır. Yordayıcı değişkenlerin, katılımcıların sürekli ve durumluk umut düzeylerini ne derece yordadığını belirlemek için iki tane çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, yordayıcı değişkenler sürekli umut değişkenine ait varyansın %22’sini açıklarken, durumluk umut değişkenine ait varyansın ise %25’ini manidar bir şekilde açıklamıştır. Her iki çoklu doğrusal regresyon modelinde, akademik öz-yeterlik ve problem çözme yordayıcı değişkenleri lise öğrencilerinin sürekli ve durumluk umut düzeylerinin manidar yordayıcılarıdır. Umut düzeyleri yüksek olan öğrencilerin akademik öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme beceri düzeyleri daha yüksektir. Araştırma bulguları alan yazın kapsamında ele alınmış ve okul psikolojik danışmanları ve eğitimcilere yönelik doğurguları tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Akademik öz-yeterlik, Durumluk umut, Problem çözme, Sürekli umut, Umut


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.5348

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.