İzlemeye Dayalı Durum Belirlemenin Kullanımı Açısından 2012 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programının İncelenmesi: Türkiye Örneği

Ezel Tavşancıl, Özge Altıntaş, Cansu Ayan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı öğrenci merkezli öğretimin, öğretimin yaşam durumlarıyla ilişkilendirilmesinin, öğretmen desteğinin ve sınıf büyüklüğünün matematik dersinde izlemeye dayalı durum belirleme kullanımını yordayıp yordamadığının belirlenmesidir. Bu araştırma genel tarama modellerinden korelasyonel araştırma modeli içinde yer alan yordayıcı korelasyonel türde bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini PISA 2012 Türkiye verisi (4848 öğrenci) oluşturmaktadır. Veriler PISA 2012 kapsamında kullanılan öğrenci anketinden elde edilmiştir. Veriler sıralı lojistik regresyon analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada iki grup değişken (yordanan ve yordayıcı) yer almaktadır. Yordanan değişken izlemeye dayalı durum belirlemenin kullanımıdır. Yordayıcı değişkenler ise sırasıyla; öğrenci merkezli öğretim, öğretimin yaşam durumlarıyla ilişkilendirilmesi, öğretmen desteği ve sınıf büyüklüğüdür. Çalışmada, izlemeye dayalı durum belirleme kullanımı için öğrenci merkezli öğretim ve öğretmen desteği değişkenleri manidar birer yordayıcıyken öğretimi günlük yaşam durumlarıyla ilişkilendirme ve sınıf büyüklüğü değişkenleri manidar birer yordayıcı değildir. Ancak kurulan lojistik regresyon modeli bir bütün olarak manidar bulunmuştur. Kurulan model %58 oranında doğru sınıflandırma yüzdesine sahiptir.

ANAHTAR KELİMELER

İzlemeye dayalı durum belirleme, Matematik okuryazarlığı, PISA 2012, Sıralı lojistik regresyon analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.4874

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.