Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi

Ziya Selçuk, Mehmet Palancı, Mehmet Kandemir, Hakan Dündar

ÖZ

Bu çalışmanın amacı TED Eğitim ve Bilim dergisinde yayınlanan makalelerin içerik analizini yapmak, bu yolla dergide yayınlanan makalelerin eğilimlerini belirlemektir. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi ile toplam 492 makale seçilerek analiz edilmiştir. Makalelerin seçiminde derginin SSCI tarafından dizinlendiği sayının yayınlandığı yıl olan 2007 yılı ile 2013 yılları arasındaki sayılarda yayınlanmış makaleler olmasına dikkat edilmiştir. Bu kapsamda tespit edilen makalelerin analizi için “Yayın Sınıflama Formu” kullanılmıştır. Makaleler içerik analizi yapılarak, makalenin kimliği hak-kında tanımlayıcı bilgi, disiplin alanı, makalenin konusu, yöntemi, veri toplama araçları, örneklemi, veri analiz yöntemleri, tartışma ve öneriler boyutlarını kapsayacak şekilde incelenmiştir. Elde edilen veriler, yüzde ve frekansa dayalı bir şekilde yorumlanmış, tablo ve grafiklerle de verilerin gösterimine yer verilmiştir. Elde edilen verilere dayalı olarak en fazla yayının Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversitesi gibi büyük ve daha gelişmiş üniversitelerde görev yapan bilim insanları tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Yine en fazla yayının, eğitim programları ve öğretimi, eğitim yönetimi, matematik eğitimi ve fen bilimleri eğitimi alanlarında olduğu tespit edilmiştir. Nicel ve betimsel taramaya dayalı araştırmaların en fazla yayın olarak tespit edildiği çalışmada daha çok tutum, algı ve kişilik testlerinin veri toplama aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Örneklem düzeyi olarak lisans düzeyinde ve 301-1000 kişilik bir örneklem aralığında çalışmaların yoğunlaştığı görülmüştür. Verilerin analizinde ise daha çok betimsel analizlerin yapıldığı, anova ve t-testi analizlerinin çalışmalarda yoğun bir şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Mevcut analizlerden yola çıkılarak yayın geçmişi, profili ve eğilimleri izlenerek TED Eğitim ve Bilim Dergisinin yayın yönelimi ve bilimsel çalışmalara katkı sağlama çerçevesi geliştirilmeye çalışılacaktır.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim ve Bilim, araştırma, içerik analizi, yöntem

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.