Tahmin – Gözlem – Açıklama Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum ve Davranışlara Etkisi

Ezgi Güven

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, çevre sorunları konusunun öğretiminde, tahmin-gözlem-açıklama destekli proje tabanlı öğrenme (TGA destekli PTÖ) yönteminin çevre sorunlarına yönelik tutum ve davranışları üzerine olan etkisini araştırmaktır. Çalışmanın diğer amacı ise, deney grubu öğrencilerinin yönteme yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmada açıklayıcı karma yöntem araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak çevre sorunlarına yönelik tutum ölçeği, çevre sorunlarına yönelik davranış ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme sorusu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar deney ve kontrol gruplarının çevre sorunlarına yönelik tutum ve davranış son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarının kendilerine yöneltilen soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde adayların uygulama sonrasında çevre sorunlarına yönelik tutum ve sorunlarını önlemeye, gidermeye yönelik davranışlarının olumlu yönde değiştiğini açıkladığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Çevre sorunları, proje tabanlı öğrenme yöntemi, tahmin-gözlem-açıklama yöntemi, tutum, davranış

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.