Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgisayar ve www (world wide web) Tutumlarının İncelenmesi

Murat Yalman, M. Alper Tunga

ÖZ

Günümüzde üniversitelerin bilgiyi işlemede ve öğrencilerine sunmada kullandıkları bilgisayar ve internet teknolojileri konusundaki yatırımları katlanarak artmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerinin eğitim süreçlerine teknolojiyi adapte ederek planlayabilen yükseköğretim kurumlarının eğitim kalitelerini pozitif yönde arttırdığı görülmektedir. Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar kullanma bilgi düzeyleri ile bilgisayar ve internet konusundaki tutumlarının bilinmesi, teknolojiyi kullanma durumlarının belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu çalışmayla üniversite öğrencilerinin bilgisayar deneyim durumları ile bilgisayar ve internete yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için araştırmada Liaw (2002) tarafından geliştirilen "Kişisel özellikler, Bilgisayar Deneyim, Bilgisayar Tutum Ölçeği ve Web Tutum Ölçeği" 'inden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları 2008–2010 eğitim-öğretim yılları arasında bahar, güz ve yaz okulu döneminde Dicle Üniversitesi (n=1538) ve Bahçeşehir Üniversitesinde (n=645) öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Böylece devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin tutumları hakkında da gözlem yapılmaktadır. Çalışmayla devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar ve internete yönelik tutum puanları arasında gözlenen farkın p<0.05 düzeyinde anlamlı olduğunu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

İnternet tutum, bilgisayar, bilgisayar deneyim, demografik özellikler

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.