Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması

Necded Aykaç, Özkan Çelik

ÖZ

Bu araştırma, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmek ve karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya 101 öğretmen ile 174 öğretmen adayı katılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında öğretmen ve öğretmen adaylarından “Eğitim programının sahip olduğu özellikler düşünüldüğünde, mevcut programı………’ya benzetirim; çünkü,……” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının görüşleri nitel yaklaşımla betimlenmeye çalışılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde nitel analiz yöntemlerinden, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler MS Excel programına aktarılmış ve yüzde/frekans dağılımları ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin eğitim programına ilişkin oluşturdukları metaforların büyük oranda olumsuz algı ifadeleri içerdiği buna karşın öğretmen adaylarının ise, öğretmenlere göre daha olumlu ifadeler içeren metaforlar oluşturdukları bulgusuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim programı, metafor, öğretmen, öğretmen adayı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.