İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Performansı ile Bellek Modellemesi ile Oluşturulan Öğrenme Tipleri Arasındaki İlişki

Ergin Erginer

ÖZ

Öğrenme tipleri alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğrenme tiplerini öğrenme tercihlerinden yola çıkarak belirlemeye odaklanan çalışmalara sıklıkla rastlanırken, öğrenme tiplerini bellek modellemesiyle belirlemeye odaklanan çalışmalara daha az sıklıkta rastlanmaktadır. Buna ek olarak, okuduğunu anlama ile öğrenme tipleri ilişkisini belirlemeye yönelik çalışmalar ise sınırlı sayıda kalmaktadır. Okuduğunu anlama becerileri ile öğrenme tipleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi yönelik olarak desenlenen bu çalışmada, öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile öğrenme tipleri arasında bir ilişki olup olmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışma grubunu 71 ilköğretim dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada “Okuduğunu Anlama Testi (OAT) ve “Öğrenme Tipleri Testi (ÖTT) kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile öğrenme tipleri arasında çok düşük bir ilişki olduğu, hiç bir öğrenme tipinin okuduğunu anlama becerisi üzerinde önemli bir yordayıcı olmadığı görülmüştür. Çalışmanın sonuçlarına göre, öğrenme tipleri okuduğunu anlama becerisi üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuduğunu anlama becerisi, öğrenme tipleri, bellek modeli

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.