Psikodrama Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş ve Umutsuzlukları Üzerindeki Etkisi

Zeynep Karataş

ÖZ

Bu çalışmada, psikodrama uygulamasının üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş ve umutsuzluk puanlarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Deney, kontrol ve plasebo gruplarına hem öznel iyi oluş puanı düşük hem de umutsuzluk puanı yüksek olan 15’er öğrenci alınmıştır. Çalışmada deney kontrol, plasebo, ön ölçüm son ölçüm ve izleme ölçümlü gerçek deneysel desen kullanılmıştır. Psikodrama grup uygulaması, deney grubuna haftada bir, 90-120 dakika olmak üzere 12 hafta sürmüştür. Verilerin analizinde Kruskal Wallis, Mann-Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Bulgular, deney grubundaki öğrencilerin öznel iyi oluş puanlarının kontrol ve plasebo grubuna göre önemli derecede arttığını, umutsuzluk puanlarının önemli derecede azaldığını göstermiştir. İzleme ölçümünde öznel iyi oluş puanlarındaki azalmanın on hafta boyunca devam etmediği, umutsuzluk puanlarındaki azalmanın ise on hafta süresince devam ettiği gözlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Psikodrama, öznel iyi oluş, umutsuzluk, üniversite öğrencisi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.