Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Cinsiyetlerine Göre Arkadaşlık İlişkileri, Sosyal Destek Algıları ve Mükemmeliyetçiliklerinin İncelenmesi

Güneş Salı, Aysel Köksal Akyol

ÖZ

Bu araştırma, çalışan ve çalışmayan çocukların cinsiyetlerine göre arkadaşlık ilişkileri, sosyal destek algıları ve mükemmeliyetçiliklerinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara il merkezinde bulunan mesleki eğitim merkezlerinin 1-6. dönemlerine devam eden çalışan çocuklar ile alt sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden genel liselerin 1-3. sınıflarına devam eden çalışmayan 15-17 yaşlarında olan çocuklar oluşturmuştur. Mesleki eğitim merkezlerinden 652, alt sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden liselerden 968 olmak üzere toplam 1620 çocuk tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiştir. Ancak bazı veri toplama araçları çeşitli nedenlerle geçersiz sayılmıştır. Analizler, 551 çalışan ve 839 çalışmayan olmak üzere toplam 1390 çocuktan toplanan veriler kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Genel Bilgi Formu, Arkadaş İlişkileri Ölçeği-AİÖ, Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği-ÇESDÖ ve Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği-ÇBMÖ kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U-Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çalışan çocukların cinsiyetlerinin AİÖ’nin Bağlılık, Kendini Açma ve Sadakat alt boyutlarında, çalışmayan çocukların cinsiyetlerinin AİÖ’nin Bağlılık, Kendini Açma alt boyutunda ve toplamda; çalışan çocukların cinsiyetlerinin ÇESDÖ’nin Öğretmen Desteği alt boyutunda, çalışmayan çocukların cinsiyetlerinin ÇESDÖ’nin Arkadaş Desteği, Öğretmen Desteği alt boyutlarında ve toplamda; çalışan çocukların cinsiyetlerinin ÇBMÖ’nin Düzen alt boyutunda, çalışmayan çocukların cinsiyetlerinin ÇBMÖ’nin Düzen ve Ailesel Eleştiri alt boyutlarında anlamlı farklılığa yol açtığı belirlenmiştir (p<0.01, p<0.05).

ANAHTAR KELİMELER

Çalışan çocuklar, arkadaşlık ilişkileri, sosyal destek algısı, mükemmeliyetçilik

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.