Alandan ve Alan Dışından Öğretmenlik Sertifikası ile Atanan Yeni Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları

Pervin Oya Taneri, Ahmet Ok

ÖZ

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin, mesleklerinin ilk üç yılında karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunlar açısından alandan ve alan dışından atanan öğretmenler arasında fark olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışmanın örneklemi Karadeniz bölgesi Ordu, Samsun ve Sinop illeri devlet ilköğretim okullarında görev yapan 275 sınıf öğretmenidir. Anketle toplanan veriler betimleyici ve yordayıcı istatistik teknikler kullanılarak çözümlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, alandan ya da alan dışından atanan, mezun oldukları alan, yaş, mezuniyet dönemine göre öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar arasında anlamlı fark olduğu, diğer yandan, cinsiyet, çalıştıkları il ve sınıf türü gibi değişkenler açısından aralarında fark olmadığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmenlik eğitimi, yeni öğretmenler, sınıf öğretmenlerinin mesleki sorunları, pedagojik formasyon

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.