İlköğretim Öğretmenlerinin Dereceli Puanlama Anahtarlarına İlişkin Tutumlarını Yordayan Faktörler

Safiye Bilican Demir, Ömer Kutlu, Özen Yıldırım

ÖZ

Bu çalışma, ilköğretim öğretmenlerin DPA’lara yönelik tutumlarını yordayan faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yordayıcı korelasyon araştırması modelindeki bu araştırmaya, Ankara ilinin farklı ilçelerindeki toplam 17 ilköğretim okulunda görev yapan 292 öğretmen katılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Dereceli Puanlama Anahtarına İlişkin Tutum Ölçeği” ve anılan tutumlarla ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla hazırlanan “anket” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin ilgili tutumlarının en önemli yordayıcılarının, öğretmenlerin DPA’lardan elde ettikleri bilgileri öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarında ne derece kullandıklarını gözlemlemek amacıyla kullanması ve sınıf mevcudu olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Dereceli puanlama anahtarları, öğretmen tutumları, performansa dayalı durum belirleme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.