Yükseköğretimde Karma bir Dersin Tasarımında İyi Uygulama İlkeleri

Aslıhan Kocaman Karoğlu, Ercan Kiraz, M. Yaşar Özden

ÖZ

Bu çalışmada, üniversite eğitiminde İyi Uygulama için Yedi İlke’den faydalanılarak tasarlanan “karma bir öğrenme ortamı”a yönelik öğrencilerin algılarına bakılmıştır. Lisans düzeyinde bir ders İyi Uygulama İlkeleri yardımıyla yeniden tasarlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’deki bir öğretmen eğitimi programında okuyan 47 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Nitel ve nicel veriler üç farklı anket, öğrencilerle yapılan görüşmeler ve tartışma listesi çıktıları yoluyla toplanmıştır. Nitel ve nicel sonuçlar, öğrencilerin iyi uygulama ilkelerinden faydalanılarak tasarlanan karma derse karşı algılarının büyük ölçüde olumlu olduğunu göstermiştir. Sonuçlar öğrencilerin yedi temel ilkeden altısını oluşturan “öğrenci-öğretim elemanları arası iletişim”, “işbirliği”, “zamanlama”, “çeşitlilik ve öğrenme yolları”, “anlık geribildirim” ve “aktif öğrenme”nin karma ortamda desteklendiğini düşündüklerini göstermektedir. Yalnızca “beklenti” unsuruna yönelik öğrenci algılarının diğerlerine göre daha az olumlu olduğu ve bu unsurun geliştirilmesi gerektiği görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Karma öğrenme ortamları, İyi uygulama ilkeleri, Lisans eğitimi, Ders tasarımı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.