Okul Öncesi Çocukların Kişilerarası Problem Çözme Becerisi ve Kavram Gelişimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sibel Yoleri

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi 4-6 yaş çocukların kişilerarası problem çözme becerisi ile kavram gelişimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, İzmir ilinde yaşayan, anaokuluna devam eden 4-6 yaş grubu 757 çocuk oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak, çocukların kavram gelişimini belirlemek amacıyla Bracken (1984) tarafından geliştirilen, 2006’da revize edilen ve Yoleri (2010) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan Bracken Temel Kavram Ölçeği-İfade Edici Formu; kişilerarası problem çözme becerisi için Spivack ve Shure (1974) tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlaması Dinçer (1995) tarafından yapılmış olan Okul Öncesi Çocuklar İçin Kişiler Arası Problem Çözme Testi kullanılmıştır. Veri analizinde, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Tekniği’nden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, kişilerarası sorunları çözmede çocuklar tarafından getirilen çözümlerin toplam puanı ile Bracken Temel Kavram Ölçeği-İfade Edici Formu alt testlerinden ilk beş alt testin oluşturduğu Okula Hazır Oluş puanı (renk, harf/ses, sayı/sayma, boyut/karşılaştırma, şekil) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ayrıca yine kişilerarası problem çözme becerisi ile Bracken Temel Kavram Ölçeği- İfade Edici Formu alt testlerinden Yön/Konum ve Zaman/Sıralama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna karşılık Benlik/Sosyal Farkındalık, Doku/Materyal ve Miktar alt testleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi dönem, gelişim, kişilerarası problem çözme, kavram gelişimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.